Del fra: : :  
22.11.2023 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 22 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 81:

Forslag til lov om CO2-kvoter.

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

(Fremsættelse 14.11.2023).

1) Til justitsministeren af:

Mai Mercado

Er det ministerens holdning, at støtte til Hamas er billigelse af terror?

(Spm. nr. S 207).

2) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Er det ministerens opfattelse og holdning, at FE-sagen har gjort skade på Danmarks internationale omdømme?

(Spm. nr. S 220).

3) Til erhvervsministeren af:

Mona Juul

Hvad mener ministeren om, at markedsføringsloven, som har til formål at styrke forbrugersikkerheden, har vist sig at indeholde uhensigtsmæssigheder, der gør det svært for pengeinstitutter at markedsføre grønne lån, som ellers ville kunne bidrage til, at flere danskere laver grønne investeringer, eksempelvis i elbiler?

(Spm. nr. S 136 (omtrykt)).

4) Til social- og boligministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad mener ministeren om, at der er borgere, der har haft en BPA-ordning gennem mange år, og som pludselig mister den, på trods af at hjælpebehovet ikke har ændret sig, og hvad vil ministeren gøre, for at mennesker med handicap også fremover kan leve et selvstændigt liv, hvor de så vidt muligt indgår i samfundet på lige fod med alle andre på trods af deres handicap?

(Spm. nr. S 226, skr. begr.).

5) Til beskæftigelsesministeren af:

Victoria Velasquez

Mener ministeren, at det er proportionelt at skære 14.000 voksne i ydelse, som følge af det skærpede beskæftigelseskrav og afskaffelsen af diagnosetillægget, og hermed risikere, at også 11.000 børn ryger ud i fattigdom som følge af førstnævnte, for et øget arbejdsudbud på kun 750 mennesker?

(Spm. nr. S 227).

6) Til beskæftigelsesministeren af:

Victoria Velasquez

Vil ministeren foretage sig noget for at sikre, at bygningsarbejdere og naboer til giftgrunden i Nyborg ikke bliver syge?

(Spm. nr. S 229, skr. begr.).

7) Til børne- og undervisningsministeren af:

Helena Artmann Andresen

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende for kommende gymnasieelever, deres forældre og gymnasierne selv, at der endnu ikke er fundet en permanent elevfordelingsmodel på gymnasieområdet?

(Spm. nr. S 126 (omtrykt)).

8) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Peter Skaarup

Vil ministeren oplyse, hvor mange kvoteflygtninge regeringen ønsker at Danmark modtager i 2023, og vil ministeren desuden kommentere, hvorfor antallet af kvoteflygtninge, som regeringen ønsker at Danmark modtager, endnu ikke er blevet meldt ud?

(Spm. nr. S 164 (omtrykt)).

9) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christina Olumeko

Vil ministeren redegøre for, hvorfor partierne bag finanslovsaftalen for 2022 endnu ikke er indkaldt til forhandlinger om handlingsplanen mod racisme, og hvorfor handlingsplanen mod racisme endnu ikke er lanceret?

(Spm. nr. S 223, skr. begr. Medspørger: Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU)).

10) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Vil ministeren tilkendegive sin holdning til, at skoleelever ned til 4. klasse som en del af undervisningen ligger på knæ for islam i den lokale moské?

(Spm. nr. S 228, skr. begr. Medspørger: Mikkel Bjørn (DF)).

11) Til skatteministeren af:

Hans Kristian Skibby

Hvad er ministerens holdning til den igangværende revision af EU’s momsdirektiv »Moms i den digitale tidsalder«, der kan få den konsekvens, at danske udlejere af sommerhuse fremover skal opkræve 25 pct. i moms på deres udlejning, og kan ministeren garantere, at regeringen vil modarbejde, at udlejning af sommerhuse skal pålægges moms?

(Spm. nr. S 214).

12) Til skatteministeren af:

Hans Kristian Skibby

Hvad er ministerens holdning til de ændrede regler, som Toldstyrelsen med kort varsel har indført i Københavns Frihavn med det resultat, at flere speditørvirksomheder må lukke, herunder en virksomhed, der uden bemærkninger har drevet virksomhed i Frihavnen siden 1972, og hvordan vil ministeren betegne processen fra Toldstyrelsen, der er foregået uden en ordentlig inddragelse af de lokale virksomheder?

(Spm. nr. S 215).

13) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Søren Egge Rasmussen

Hvad mener ministeren om, at bevillingen til henholdsvis de populære økologiske spisemærker og eksportindsatsen for økologi står til at stoppe den 1. december 2023, og mener ministeren, at det harmonerer med målsætningen i landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 om at fordoble det økologiske areal, omsætningen og eksporten frem mod 2030 samt regeringsgrundlaget, hvor man italesætter at styrke økologien og fordoble det økologiske areal?

(Spm. nr. S 221).

14) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Søren Egge Rasmussen

Under henvisning til at forskere fra Aarhus Universitet i marts 2023 i en rapport bestilt af ministeriet konkluderede, at de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af brug af Bovaer til kvæg endnu ikke er tilstrækkelig belyst, hvilket de den 11. november gentog i Information, mener ministeren så, at det er foreneligt med landbrugsaftalen fra 2021, hvor der klart står, at dyrenes velfærd ikke må forringes som konsekvens af klimatiltag, når regeringen foreslår at indføre tilskud til brug af Bovaer for at nå klimamålet i 2025?

(Spm. nr. S 230).

15) Til transportministeren af:

Sofie Lippert

Bakker ministeren op om ambitionen om lyntog hver anden time mellem Aarhus og Hamborg, som regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) fra henholdsvis region Syddanmark og delstaten Sydslesvig den 1. november gav håndslag på, og vil ministeren arbejde aktivt for, at der etableres regelmæssig og hurtig togdrift mellem Aarhus og Hamborg?

(Spm. nr. S 210 (omtrykt). Medspørger: Jens Meilvang (LA)).

16) Til transportministeren af:

Kenneth Fredslund Petersen

Er det ministerens opfattelse, at introduktionen af en passagerafgift vil medføre færre afgange og lukninger af mindre regionale lufthavne?

(Spm. nr. S 211).

17) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Sandra Elisabeth Skalvig

Mener ministeren, at det er rimeligt, at vi giver verdens højeste su til studerende på lange, videregående uddannelser, når de samtidig står til at få en disponibel livsindkomst på 27,4 mio. kr., mens en ufaglært kun står til at få en disponibel indkomst på 13 mio. kr.?

(Spm. nr. S 217, skr. begr.).

18) Til ældreministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad mener ministeren om, at pårørende frygter, at deres kære på plejehjem ikke får den rette pleje og omsorg, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at dette ikke er tilfældet i fremtiden?

(Spm. nr. S 222, skr. begr.).

19) Til klima-, energi- og forsyningsministeren af:

Kenneth Fredslund Petersen

Hvad vil ministeren gøre for at imødekomme eller sikre etableringen af fjernvarme hos ansøgningsområderne i fjernvarmepuljen, der har fået afslag på grund af overansøgning?

(Spm. nr. S 205).