Del fra: : :  
30.11.2023 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 27 i salen

1) Fremme af F 14 om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer

Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer. Af Lea Wermelin (S), Linea Søgaard-Lidell (V), Signe Munk (SF), Henrik Frandsen (M), Lise Bech (DD), Steffen W. Frølund (LA), Mona Juul (KF), Søren Egge Rasmussen (EL), Samira Nawa (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT) og Kim Edberg Andersen (NB).

2) Fortsættelse [afstemning] af F 2 om nedskæringer på ældreområdet

Forespørgsel til ældreministeren om nedskæringer på ældreområdet. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

3) 3. behandling af L 24 om ændring af administrationsmodel for indefrysningsordningen m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. og lov om Forsyningstilsynet. (Ændring af administrationsmodel for indefrysningsordningen og præcisering af Forsyningstilsynets opgavevaretagelse). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

4) 3. behandling af L 25 om gennemførelse af de resterende dele af Grunddataprogrammets delaftale 1 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning. (Gennemførelse af de resterende dele af grunddataprogrammets delaftale 1 og tilpasninger i forhold til Danmarks eksklusive økonomiske zone). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

5) 3. behandling af L 26 om universalopladere til mobiltelefoner og regler om kommunal støtte til bredbåndsudrulning m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Universalopladere til mobiltelefoner m.v., regler om kommunal støtte til bredbåndsudrulning, indhentning af oplysninger om elforbrug og indberetning af oplysninger om datacentres energimæssige ydeevne m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

6) 3. behandling af L 33 om anvendelse af MitID og NemLog-in til autentifikation m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om MitID og NemLog-in. (Ret til anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in til autentifikation i interne it-systemer og mulighed for tilslutning til MitID-løsningen for juridiske enheder, som er registreret i et andet EU-/EØS-land). Af digitaliseringsministeren (Marie Bjerre).

7) 3. beh. af L 35 om ændring af ordning for certificering af uddannelseselementer som led i en off. lederuddannelse på diplomniveau

Forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Ændring af ordning for certificering af uddannelseselementer som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau). Af uddannelses- og forskningsministeren (Christina Egelund).

8) 3. behandling af L 15 om mulighed for at undtage visse øer fra taxilovens anvendelsesområde

Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Mulighed for at undtage visse øer fra lovens anvendelsesområde). Af transportministeren (Thomas Danielsen).

9) 3. beh. af L 16 om etablering af en tilladelsesordning for ledninger, kabler og tilbehør i private fællesveje på landet m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om private fællesveje, lov om letbane på Ring 3 og lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro. (Etablering af en tilladelsesordning for ledninger, kabler og tilbehør i private fællesveje på landet og tilpasning af visse anlægslove til VVM-direktivet og naturbeskyttelsesdirektiverne). Af transportministeren (Thomas Danielsen).

10) 3. behandling af L 17 om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape m.v.

Forslag til lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning. Af transportministeren (Thomas Danielsen).

11) 3. behandling af L 18 om forsøg med dobbelttrailervogntog

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøg med dobbelttrailervogntog). Af transportministeren (Thomas Danielsen).

12) 3. behandling af L 19 om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup

Forslag til lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Af transportministeren (Thomas Danielsen).

13) 3. behandling af L 20 om luftfartøjers adgang til luftfart inden for dansk område m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Luftfartøjers adgang til luftfart inden for dansk område, delegation til private af visse opgaver på droneområdet og ændring af rammerne for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes undersøgelser m.v.). Af transportministeren (Thomas Danielsen).

14) 3. behandling af L 21 om 10-årige rutekørselstilladelser til nulemissionsbusser

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (10-årige rutekørselstilladelser til nulemissionsbusser). Af transportministeren (Thomas Danielsen).

15) 3. behandling af L 22 om ændring af postloven, lov om Post Danmark A/S m.v.

Forslag til lov om ændring af postloven, lov om Post Danmark A/S og lov om Det Centrale Personregister. (Rammer for den fremtidige postbefordring). Af transportministeren (Thomas Danielsen).

16) 3. behandling af L 54 om en forenkling af opkrævning af ATP-bidrag m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om modregningsadgang, nationale særregler for behandling af personoplysninger m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

17) 3. behandling af L 27 om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge

Forslag til lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

18) 3. behandling af L 28 om styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love. (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

19) 3. behandling af L 30 om bedre mulighed for udsat skolestart

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre mulighed for udsat skolestart). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

20) 3. behandling af L 31 om sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

21) 3. behandling af L 32 om justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt veu-bidrag for 2024 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt veu-bidrag for 2024, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2024, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

22) Forhandling af F 5 om regeringens vision for de almene gymnasier

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om regeringens vision for de almene gymnasier. Af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV).

23) Forhandling af F 8 om Udrejsecenter Kærshovedgård

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om Udrejsecenter Kærshovedgård. Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

24) 1. behandling af B 27 om at give mulighed for at fravælge halalcertificerede produkter i offentlige institutioner

Forslag til folketingsbeslutning om at give mulighed for at fravælge halalcertificerede produkter i offentlige institutioner. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

25) 1. behandling af L 73 om udskydelse af revisionstidspunktet i trossamfundsloven

Forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). Af kirkeministeren (Louise Schack Elholm).

26) Forhandling af R 2 om regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2023

Ministeren for landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2023.