Del fra: : :  
05.12.2023 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 29 i salen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 4 om tilskud til fedmemedicin

Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om tilskud til fedmemedicin. Af Mette Thiesen (DF) m.fl.

2) Fortsættelse [afstemning] af F 5 om regeringens vision for de almene gymnasier

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om regeringens vision for de almene gymnasier. Af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV).

3) Fortsættelse [afstemning] af F 8 om Udrejsecenter Kærshovedgård

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om Udrejsecenter Kærshovedgård. Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

4) 2. behandling af L 5 om en ekstraskat for visse koncernenheder

Forslag til lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven). Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

5) 2. beh. af L 40 om styrkelse af politiets værktøjer til kontrol af udlændinges indrejse og ophold i Danmark

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og hjemrejseloven. (Styrkelse af udlændingemyndighedernes og politiets værktøjer til kontrol af udlændinges indrejse og ophold i Danmark). Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

6) 2. behandling af L 23 om et forbedret arbejdsskadesystem m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love. (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

7) 2. behandling af L 67 om udmøntning af dele af aftale om fremtidssikret arbejdsmiljøindsats m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

8) 2. behandling af L 69 om genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

9) 2. behandling af L 63 om forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder m.v. i frikommuneforsøg II m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk og barnets lov. (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder m.v. i frikommuneforsøg II og rettelse af fejl i regler om underretningspligten og satser m.v. i barnets lov). Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

10) 2. behandling af L 34 om forlængelse af midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele uddannelser i visse lande

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af SU-loven. (Forlængelse af midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele uddannelser i visse lande). Af uddannelses- og forskningsministeren (Christina Egelund).

11) 2. behandling af L 11 om retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet

Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

12) 2. behandling af L 12 om afskæring af voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Afskæring af voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

13) 2. behandling af L 51 om digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager m.v.

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

14) 2. beh. af L65 om forbud mod utilbørlig beh. af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

15) 1. behandling af B 41 om at iværksætte initiativer, som skal afhjælpe, at drenge sakker bagud i folkeskolen

Forslag til folketingsbeslutning om at iværksætte initiativer, som skal afhjælpe, at drenge sakker bagud i folkeskolen. Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

16) 1. behandling af B 45 om etablering af et partnerskab, der skal sikre 5.000 nye friplejehjemspladser til danske ældre

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et partnerskab, der skal sikre 5.000 nye friplejehjemspladser til danske ældre. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

17) 1. behandling af B 87 om iværksættelse af en granskningskommission om FE-sagen

Forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af en granskningskommission om FE-sagen. Af Udvalget for Forretningsordenen.