Den direkte transmission forventes at begynde onsdag 6. december 2023 klokken 13:00

Påmind
06.12.2023 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 30 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid.

1.1) Spm. nr. S 292 om et egnet sanktionsinstrument i fordømmelsen af de folkeretsstridige bosættelser på Vestbredden

Spm. nr. S 292 Til udenrigsministeren af: Trine Pertou Mach (EL): Mener ministeren, at det vil være et egnet sanktionsinstrument i fordømmelsen af de folkeretsstridige bosættelser på Vestbredden, at Danmark – på linje med hvad USA’s præsident Joe Biden har bebudet – udsteder indrejseforbud til ekstremistiske israelske bosættere, der har begået vold mod civile palæstinensere, og er ministeren enig med spørgeren i, at spørgsmål om internationale sanktioner for brud på folkeretten henhører under udenrigsministerens og ikke under udlændinge- og integrationsministerens ressortområde?

1.2) Spm. nr. S 294 om at sikre en efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået af Israel i Gaza

Spm. nr. S 294 Til udenrigsministeren af: Trine Pertou Mach (EL): Hvad vil regeringen gøre for at sikre en efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået af Israel i Gaza set i lyset af Danmarks i øvrigt prisværdige indsats for at sikre efterforskning af krigsforbrydelser begået under krigen i Ukraine?

1.3) Spm. nr. S 290 om en ansvarlig velfærdspolitik

Spm. nr. S 290 Til finansministeren af: Pelle Dragsted (EL): Mener ministeren, at det er ansvarlig velfærdspolitik, SVM-regeringen står for, når sygehuse i Region Nord aktuelt er nødsaget til at nedlægge 229 stillinger som konsekvens af en underfinansieret økonomiaftale fra maj måned og en netop indgået finanslovsaftale, der ikke imødekommer de massive udfordringer, sundhedsvæsenet står i, bl.a. med personalemangel, samtidig med at regeringen i stedet har valgt at prioritere skattelettelser til de danskere, der i forvejen har så rigeligt?

1.4) Spm. nr. S 289 om artiklen »AUH-ledelse er på hotelseminar for 300.000, mens medarbejdere skal bremse brug af kurser«

Spm. nr. S 289 Til indenrigs- og sundhedsministeren af: Nick Zimmermann (DF): Hvad mener ministeren om, at Region Midtjylland gennemfører et luksusophold på Kolding Fjord Hotel – det bedste hotel på egnen – lige efter man har meddelt ansættelsesstop i regionen og der bliver udrullet besparelser, som går ud over patienter, pårørende og personale?

1.5) Spm. nr. S 241 om det er acceptabelt, at DR ukritisk videreformidler Eva Ersbølls beskyldninger mod spørgeren

Spm. nr. S 241 Til kulturministeren af: Mikkel Bjørn (DF): Mener ministeren, at det er acceptabelt, at DR ukritisk videreformidler Eva Ersbølls grove og fuldstændig grundløse beskyldninger mod spørgeren om, at spørgeren overtræder forvaltningsretten, forvaltningsloven og GDPR-reglerne og desuden undergraver retsstatsprincipperne, ved at spørgeren interesserer sig for Indfødsretsudvalgets lovarbejde, når enhver ved, at disse love og regler ikke finder anvendelse i forbindelse med Folketingets arbejde?

1.6) Spm. nr. S 297 om målsætningerne i EU’s Biodiversitetsstrategi

Spm. nr. S 297 Til miljøministeren af: Søren Egge Rasmussen (EL): Er ministeren enig i, at Danmark som minimum skal bidrage med at nå målsætningerne i EU’s Biodiversitetsstrategi, hvorefter 30 pct. land- og havområder beskyttes i 2030, hvoraf 10 pct. skal være strengt beskyttet, og at EU’s målsætninger skal opfyldes hurtigst muligt i Danmark?

1.7) Spm. nr. S 300 om at landbrugsarealet skal reduceres med 600.000 ha

Spm. nr. S 300 Til miljøministeren af: Søren Egge Rasmussen (EL): Er ministeren enig med Biodiversitetsrådet og professor Stig Markager i, at landbrugsarealet skal reduceres med 600.000 ha for at sikre vandmiljøet og genopretning af biodiversitet?

1.8) Spm. nr. S 296 om at regeringen ikke har gjort noget for at forbedre kvaliteten i dagtilbud

Spm. nr. S 296 Til børne- og undervisningsministeren af: Lotte Rod (RV): Hvad er ministerens holdning til, at regeringen ikke har gjort noget for at forbedre kvaliteten i dagtilbud, siden undersøgelsen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd viste, at kun en ud af ti vuggestuer har god kvalitet?

1.9) Spm. nr. S 281 om dansk indfødsret

Spm. nr. S 281 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Mette Thiesen (DF): Finder ministeren det acceptabelt, at mere end hver fjerde indvandrer i lovforslaget om meddelelse af indfødsret, 776 af 2.769, dvs. 430 bipersoner, 211 med dispensation og 135 statsløse født i Danmark, ikke opfylder de såkaldte strenge betingelser for opnåelse af indfødsret, og vil ministeren arbejde for, at opfyldelse af samtlige betingelser skal være det absolutte udgangspunkt for opnåelse af dansk indfødsret?

1.10) Spm. nr. S 284 om Sabaahs vigtige arbejde med minoritetsetniske lgbt+-personer

Spm. nr. S 284 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Rosa Lund (EL): Hvordan vil ministeren sikre, at Sabaahs vigtige arbejde med minoritetsetniske lgbt+-personer fortsat vil blive løftet, når der ikke afsættes tilstrækkelige midler til Sabaah på den nye finanslov?

1.11) Spm. nr. S 285 om at man tilbød minkavlerne samme rente for deres erstatning, som staten kræver af landmænd

Spm. nr. S 285 Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af: Carsten Bach (LA): Synes ministeren, at det ville være rimeligt, at man tilbød minkavlerne samme rente for deres erstatning, som staten kræver af de landmænd, man mener er blevet overkompenseret for udtagning af lavbundsjorder?

1.12) Spm. nr. S 293 om su

Spm. nr. S 293 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Katrine Robsøe (RV): Hvilke overvejelser gør ministeren sig om, at regeringens afkortning af uddannelserne og su'en kan øge præstationspresset og nulfejlskulturen blandt fremtidens studerende?

1.13) Spm. nr. S 295 om su

Spm. nr. S 295 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Katrine Robsøe (RV): Hvordan forholder ministeren sig til, at de su-besparelser, der fremgår af regeringsgrundlaget, især vil ramme helt almindelige studieskiftere og gøre det dyrere for fremtidens unge at vælge om?

1.14) Spm. nr. S 298 om at regeringen ikke har gjort noget for at uddanne flere pædagoger eller lave en ny pædagoguddannelse

Spm. nr. S 298 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Lotte Rod (RV): Hvad er ministerens holdning til, at regeringen ikke har gjort noget for at uddanne flere pædagoger eller lave en ny pædagoguddannelse, siden undersøgelsen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd viste, at kun en ud af ti vuggestuer har god kvalitet?

2) 1. behandling af B 33 om, at Danmark udtræder af Europarådets konvention af 6. november 1997 om statsborgerret

Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark udtræder af Europarådets konvention af 6. november 1997 om statsborgerret (statsborgerretskonventionen). Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

3) 1. behandling af B 35 om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam

Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.