Del fra

07.12.2023 kl. 10:00

Møde i salen

Møde nr. 31 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11:

Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om borgerdrevne kommunale folkeafstemninger.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 07.11.2023).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15:

Forespørgsel til udenrigsministeren om afhjælpning af konflikten mellem Israel og Gaza.

Af Trine Pertou Mach (EL) m.fl.

(Anmeldelse 05.12.2023).

3) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Sigurd Agersnap (SF) og medlem af Folketinget Henrik Dahl (LA).

4) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:5) 3. behandling af lovforslag nr. L 5:

Forslag til lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 04.10.2023. 1. behandling 10.10.2023. Betænkning 29.11.2023. 2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 40:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og hjemrejseloven. (Styrkelse af udlændingemyndighedernes og politiets værktøjer til kontrol af udlændinges indrejse og ophold i Danmark).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 05.10.2023. 1. behandling 26.10.2023. Betænkning 28.11.2023. Omtrykt. 2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 06.12.2023 til 3. behandlingen af Rosa Lund (EL)).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 23:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love. (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 04.10.2023. 1. behandling 24.10.2023. Betænkning 23.11.2023. Omtrykt. 2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af beskæftigelsesministeren stillet den 06.12.2023).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 67:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 16.11.2023. Betænkning 29.11.2023. 2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 24.11.2023. Betænkning 29.11.2023. 2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 63 A:

Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder m.v. i frikommuneforsøg II).

Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 63 B:

Forslag til lov om ændring af barnets lov og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Rettelse af fejl i regler om underretningspligten og satser m.v. i barnets lov og ændring af visse bemyndigelsesbestemmelser i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension).

Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af SU-loven. (Forlængelse af midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele uddannelser i visse lande).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Christina Egelund).

(Fremsættelse 04.10.2023. 1. behandling 11.10.2023. Betænkning 28.11.2023. 2. behandling 05.12.2023).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 11:

Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 04.10.2023. 1. behandling 26.10.2023. Betænkning 23.11.2023. 2. behandling 05.12.2023).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 12:

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Afskæring af voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 04.10.2023. 1. behandling 26.10.2023. Betænkning 23.11.2023. 2. behandling 05.12.2023).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 51:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 11.10.2023. 1. behandling 07.11.2023. Betænkning 30.11.2023. 2. behandling 05.12.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 65:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund).

Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 27.10.2023. 1. behandling 14.11.2023. Betænkning 30.11.2023. 2. behandling 05.12.2023. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 05.12.2023 til 3. behandling af Theresa Scavenius (UFG)).

17) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 87:

Forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af en granskningskommission om FE-sagen.

Af Udvalget for Forretningsordenen.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 22.11.2023. Anmeldelse (i salen) 24.11.2023. 1. behandling 05.12.2023).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 45:

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Smidigere rammer for sundhedsforskning og mere information og selvbestemmelse til patienter og forsøgspersoner m.v.).

Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 05.10.2023. 1. behandling 26.10.2023. Betænkning 28.11.2023).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 47:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop).

Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 05.10.2023. 1. behandling 26.10.2023. Betænkning 28.11.2023).

20) 2. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, lov om lægemidler og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og specialsygeplejersker, udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og Ankenævnet for Patienterstatningens kompetence til behandling af grønlandske klagesager om patienterstatning).

Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 12.10.2023. 1. behandling 26.10.2023. Betænkning 28.11.2023).

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 48:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og forskellige andre love og om ophævelse af lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. (Modernisering af rammerne for valg og lokaldemokrati m.v.).

Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 05.10.2023. 1. behandling 26.10.2023. Betænkning 05.12.2023. Ændringsforslag nr. 4 af 06.12.2023 uden for betænkningen af Christina Olumeko (ALT)).

22) 1. behandling af lovforslag nr. L 87:

Forslag til lov om ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild. (Mulighed for færre, men højere vindmøller ved Testcenter Høvsøre).

Af ministeren for byer og landdistrikter (Morten Dahlin).

(Fremsættelse 29.11.2023).

23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 23:

Forslag til folketingsbeslutning om, at tredjelandsstatsborgeres mulighed for at stemme til kommunale og regionale valg bortfalder.

Af Nick Zimmermann (DF) m.fl.

(Fremsættelse 24.10.2023).

24) Forespørgsel nr. F 11:

Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren om borgerdrevne kommunale folkeafstemninger.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 07.11.2023).

25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 84:

Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten (borgerforslag).

Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Trine Pertou Mach (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) og Aaja Chemnitz (IA).

(Fremsættelse 16.11.2023).

26) Forespørgsel nr. F 9:

Forespørgsel til udenrigsministeren om at afhjælpe gidselsituationen i Gazastriben.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 03.11.2023. Fremme 07.11.2023).