Del fra: : :  
21.02.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 58 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 108:

Forslag til lov om socialt frikort.

Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 07.02.2024).

1) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Susie Jessen

Hvad er ministerens holdning til den lokale V-kandidat Iben Krogs meldinger i Lolland-Falsters Folketidende den 5. februar 2024 om at sikre en bedre lægedækning i hele landet ved at give praktiserende læger et større økonomisk incitament til at praktisere uden for de store byer, og agter ministeren på den baggrund at iværksætte initiativer, der kan sikre, at flere stillinger som praktiserende læge og uddannelsesstillinger som speciallæge i almen medicin besættes i Region Sjælland, Syddanmark og Nordjylland?

(Spm. nr. S 512, skr. begr.).

2) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Mads Olsen

Vil regeringen i forlængelse af den store kritik, som Rigsrevisionen lægger op til i forhold til ventetider til udredning og behandling i børne- og ungepsykiatrien, indføre en akutpakke svarende til den, de har indført på kræftområdet, så man på sigt både kan få sikret tilstrækkelig støtte og behandling, men også hjælp til de forpinte børn og unge og deres pårørende, før de er tilstrækkeligt udredt?

(Spm. nr. S 533, skr. begr.).

3) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Peter Kofod

Hvad er ministerens holdning til at revurdere kommunalreformen fra 2007 og lade borgerne tage stilling til, om kommunegrænserne blev trukket rigtigt ved reformen?

(Spm. nr. S 580 Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

4) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Peter Kofod

Er ministeren enig i, at beslutninger skal træffes så tæt på borgeren som muligt, og at kommunalreformen fra 2007 i mange tilfælde har ført til, at borgerne ikke føler sig hørt?

(Spm. nr. S 582 Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

5) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad vil ministeren gøre for at modvirke den tendens, som kommunalreformen i 2007 har medført, nemlig at udvikling og initiativer samler sig om kommunens største by, mens de mindre byer inden for en kommune bliver ladt i stikken?

(Spm. nr. S 583. Medspørger: Peter Kofod (DF)).

6) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvorfor mener ministeren, at der er behov for så store kommunale enheder, når udviklingen siden 2007 har vist, at der ikke er sammenhæng mellem en kommunes befolkningsmæssige størrelse og kommunens økonomiske holdbarhed?

(Spm. nr. S 584. Medspørger: Peter Kofod (DF)).

7) Til justitsministeren af:

Mikkel Bjørn

Vil ministeren forklare, hvorfor ministeren med henvisning til Danmarks sikkerhed gennem koranloven har begrænset danskernes ytringsfrihed, mens ministeren stadig mener, at det skal være lovligt at kalde til jihad på åben gade i Danmark, og har ministeren ikke dermed stadfæstet et princip om, at ytringsfriheden for muslimske jihadister til at opfordre til massemord skal være større end for danskere, der ønsker at ytre kritik af Koranen?

(Spm. nr. S 531).

8) Til miljøministeren af:

Kenneth Fredslund Petersen

Hvordan vil ministeren fremadrettet sikre en markant kortere samlet sagsbehandlingstid på miljøtilladelser i erhvervshavnene særligt i forhold til klapning, der er en essentiel del af den løbende havnedrift i langt de fleste erhvervshavne?

(Spm. nr. S 475 (omtrykt)).

9) Til miljøministeren af:

Theresa Scavenius

Vil ministeren foranlediget af Nordic Waste-sagen tage initiativ til, at der igangsættes en undersøgelse af, hvorvidt tilsynet med listevirksomheder er tilstrækkeligt, heriblandt om lovgivningen og vejledningerne stemmer overens med de EU-direktiver, der er lovramme for tilsynet, og om tilsynsmyndigheden har tilstrækkelige midler til at prioritere og kvalificere tilsynet med listevirksomheder?

(Spm. nr. S 574, skr. begr.).

10) Til miljøministeren af:

Theresa Scavenius

Vil ministeren tage initiativ til, at der udarbejdes lovforslag, der korrekt implementerer de relevante miljøretlige EU-direktiver i dansk lovgivning, så Danmark i højere grad følger de rammer, EU har sat for vores miljølovgivning, og at risikovilligheden for miljøkatastrofer for fremtiden minimeres?

(Spm. nr. S 576, skr. begr.).

11) Til social- og boligministeren af:

Aki-Matilda Høegh-Dam

Mener ministeren, at det er rimeligt, at initiativet vedrørende en oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandske forældre, som var fastsat i finansloven 2023, nu er blevet forsinket på ubestemt tid, og hvordan vil ministeren forhindre yderligere forsinkelser af initiativet?

(Spm. nr. S 565).

12) Til beskæftigelsesministeren af:

Victoria Velasquez

Vil ministeren svare på det rimelige i, at mindsteudbetalingsreglen i dagpengesystemet straffer bygningsarbejderne, når de hyres og fyres så tilfældigt, som de gør?

(Spm. nr. S 575, skr. begr.).

13) Til børne- og undervisningsministeren af:

Karina Adsbøl

Hvad er ministerens svar til de bekymrede forældre på Borup Skole, der i et brev til ministeren spørger, om det er rimeligt, at offeret skal gå på samme skole som krænkeren efter at have været udsat for slemme forbrydelser?

(Spm. nr. S 585, skr. begr.).

14) Til børne- og undervisningsministeren af:

Karina Adsbøl

Hvad er ministerens holdning til at iværksætte initiativer, der fremover tydeliggør, hvordan kommunalbestyrelser og skoler kan skærme børn, som har udvist grænseoverskridende adfærd og begået overgreb på andre børn, fra de krænkede børn med henblik på at iværksætte de rette indsatser for børnene, der har krænket og er blevet krænket, såvel som deres forældre?

(Spm. nr. S 586, skr. begr.).

15) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Susie Jessen

Hvad agter ministeren at gøre for at bekæmpe det, som Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad Nielsen i et interview med Berlingske kalder for »herskerattitude« blandt ikkevestlige indvandrere?

(Spm. nr. S 481, skr. begr. (omtrykt)).

16) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Mette Thiesen

Hvordan agter ministeren at komme ulovlige islamiske vielser af mindreårige til livs, når politiet, som i en sag, der er omtalt i Berlingske den 1. februar 2024, afstår fra at rejse sigtelse i et tilfælde, hvor et barn er blevet islamisk gift, og når ingen er dømt for at have overtrådt loven, siden den blev indført i 2021?

(Spm. nr. S 490, skr. begr. (omtrykt) Medspørger: Mikkel Bjørn (DF)).

17) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Mikkel Bjørn

Hvad er ministerens holdning til, at Flygtningenævnet nu har vurderet, at folk fra Gaza, der kommer til Danmark, vil have ret til midlertidig beskyttelse i Danmark, og at statsløse palæstinensere vil blive anerkendt som konventionsflygtninge?

(Spm. nr. S 567).

18) Til skatteministeren af:

Hans Kristian Skibby

Hvad er ministerens holdning til, at Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark m.fl. sender opkrævninger til borgere på helt ned til 9 øre og tilmed truer med at sætte Gældsstyrelsen til at inddrive beløbet, hvis der ikke betales rettidigt, og vil ministeren være indstillet på at indføre en generel minimumsgrænse for opkrævninger, og i bekræftende fald, hvad ville niveauet for denne grænse, ifølge ministeren, med fordel kunne sættes til?

(Spm. nr. S 526, skr. begr.).

19) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Lotte Rod

Hvad er ministerens holdning til, at en ny pædagoguddannelse skal give meget mere legemod?

(Spm. nr. S 525, skr. begr.).

20) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Lotte Rod

Hvad er ministerens holdning til at give pædagogstuderende pædagogik og kreative fag på alle semestre?

(Spm. nr. S 527, skr. begr.).

21) Til klima-, energi- og forsyningsministeren af:

Samira Nawa

Hvad er ministerens holdning til, at vi i Danmark står til at have opbrugt vores andel af jordens ressourcer den 16. marts 2024, hvilket betyder, at Danmarks såkaldte Overshoot Day, der på dansk kan forklares som dagen, hvor menneskehedens efterspørgsel efter økosystemressourcer og -tjenester i et givet år overstiger, hvad jorden kan regenerere i det år, i år indtræffer 12 dage, før den gjorde sidste år?

(Spm. nr. S 573, skr. begr.).