Del fra

28.02.2024 kl. 13:00

Møde i salen

Møde nr. 62 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) Forespørgsel nr. F 13:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om udvisning af udlændinge, der billiger terror.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Anmeldelse 14.11.2023. Fremme 15.12.2023).

1) Til udenrigsministeren af:

Trine Pertou Mach

Mener ministeren, at Danmark lever op til sin forpligtelse til at forhindre folkedrab i henhold til folkedrabskonventionen, eller bør Danmark træffe særlige foranstaltninger henset til Den Internationale Domstols kendelse af 26. januar 2024 i Sydafrikas folkedrabssag mod Israel?

(Spm. nr. S 607).

2) Til udenrigsministeren af:

Trine Pertou Mach

Hvad er ministerens holdning til de i medierne omtalte mulige israelske planer om at fordrive Gazas befolkning eller store dele af den over grænsen til Egypten, og hvilke overvejelser gør ministeren sig om muligheden for, at Danmark og andre EU-lande kan gøre noget for at forhindre en eventuel fordrivelse?

(Spm. nr. S 608, skr. begr.).

3) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Peter Kofod

Hvad er ministerens holdning til at revurdere kommunalreformen fra 2007 og lade borgerne tage stilling til, om kommunegrænserne blev trukket rigtigt ved reformen?

(Spm. nr. S 580 (omtrykt) Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

4) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Peter Kofod

Er ministeren enig i, at beslutninger skal træffes så tæt på borgeren som muligt, og at kommunalreformen fra 2007 i mange tilfælde har ført til, at borgerne ikke føler sig hørt?

(Spm. nr. S 582 (omtrykt) Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

5) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad vil ministeren gøre for at modvirke den tendens, som kommunalreformen i 2007 har medført, nemlig at udvikling og initiativer samler sig om kommunens største by, mens de mindre byer inden for en kommune bliver ladt i stikken?

(Spm. nr. S 583 (omtrykt). Medspørger: Peter Kofod (DF)).

6) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvorfor mener ministeren, at der er behov for så store kommunale enheder, når udviklingen siden 2007 har vist, at der ikke er sammenhæng mellem en kommunes befolkningsmæssige størrelse og kommunens økonomiske holdbarhed?

(Spm. nr. S 584 (omtrykt). Medspørger: Peter Kofod (DF)).

7) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Runa Friis Hansen

Mener ministeren, at de overslagsberegninger, som Nordentoft, Kjellberg m.fl. lavede for mere end 2 år siden over behovet for investeringer i psykiatrien, er tilstrækkelige midler til at sikre, at der rettes op på den stedmoderlige behandling, psykiatrien har fået gennem en årrække?

(Spm. nr. S 619, skr. begr.).

8) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Runa Friis Hansen

Er ministeren godt bekendt med, at estimaterne fra Nordentoft, Kjellberg m.fl. også indeholder et ikke ubetydeligt beløb på 3,5 mia. kr. til de fysiske rammer i psykiatrien, og mener ministeren, at der bør afsættes flere midler til anlæg i psykiatrien?

(Spm. nr. S 620, skr. begr.).

9) Til justitsministeren af:

Rosa Lund

Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at danske jøder er trygge i det danske samfund, i lyset af, at sikkerhedsorganisationen i Det Jødiske Samfund kan berette om en stigning i antallet af antisemitiske hændelser og samtidig også beretter om et stort formodet mørketal?

(Spm. nr. S 610. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).

10) Til justitsministeren af:

Rosa Lund

Vil ministeren arbejde for at sikre, at hadforbrydelser kan politianmeldes på nye måder, for at komme det store formodede mørketal for antisemitiske hændelser til livs?

(Spm. nr. S 611. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).

11) Til erhvervsministeren af:

Pelle Dragsted

Hvad vil regeringen gøre for at beskytte danskerne mod bankernes urimelige rentepolitik, herunder den store forskel mellem den rente, bankerne får i Nationalbanken, og den rente, de tilbyder alle os andre?

(Spm. nr. S 528 (omtrykt)).

12) Til erhvervsministeren af:

Sigurd Agersnap

Hvad er ministerens holdning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kritik af den manglende gennemsigtighed i bankernes priser på diverse forbrugerrettede bankprodukter, og hvad mener ministeren der bør gøres for at få etableret en tilstrækkelig prisportal nu, hvor Forbrugerrådet Tænk har trukket sig fra arbejdet med Pengepriser.dk med den begrundelse, at der mangler samarbejdsvillighed fra banksektoren?

(Spm. nr. S 530, skr. begr. (omtrykt)).

13) Til social- og boligministeren af:

Aki-Matilda Høegh-Dam

Mener ministeren, at det er rimeligt, at initiativet vedrørende en oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandske forældre, som var fastsat i finansloven 2023, nu er blevet forsinket på ubestemt tid, og hvordan vil ministeren forhindre yderligere forsinkelser af initiativet?

(Spm. nr. S 565 (omtrykt)).

14) Til beskæftigelsesministeren af:

Charlotte Munch

Vil ministeren besvare, hvor man forventer at de personer, som er beskæftiget inden for landbruget, og som mister deres job som følge af en CO2-afgift, finder beskæftigelse efterfølgende?

(Spm. nr. S 612).

15) Til børne- og undervisningsministeren af:

Mai Mercado

Er det ministerens holdning, at det – set i lyset af episoderne på bl.a. Borup Skole og Agerup Skole – var en fejl, at den daværende undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skrinlagde den handleplan, som VLAK-regeringen fik udarbejdet mod vold og trusler i folkeskolen?

(Spm. nr. S 597, skr. begr.).

16) Til skatteministeren af:

Dennis Flydtkjær

Hvad er ministerens holdning til, at grundejerforeningers fællesarealer som eksempelvis grønne plæner, fodboldbaner, legepladser, bordbænkesæt og lign. efter det nye ejendomsvurderingssystem bliver omfattet af grundskyldsbeskatning med indfasning og første opkrævning i 2025 og stigende over de kommende 21 år, og mener ministeren, at opkrævning af grundskyld for sådanne fællesarealer er en tilsigtet virkning af det nye vurderingssystem?

(Spm. nr. S 609, skr. begr.).

17) Til skatteministeren af:

Dennis Flydtkjær

Mener ministeren, at man med en CO2-afgift på landbruget kan sikre, at der ikke sker en prisstigning på helt basale fødevarer?

(Spm. nr. S 616).

18) Til skatteministeren af:

Kenneth Fredslund Petersen

Mener ministeren, at en CO2-afgift på landbruget, som vil koste arbejdspladser i landdistrikterne, lever op til regeringsgrundlaget om »at arbejde for et Danmark i geografisk balance«?

(Spm. nr. S 615 (omtrykt)).

19) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Helene Liliendahl Brydensholt

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at ministeren i Deadline på DR2 den 17. januar 2024 konkluderede, at et forbud mod langvarig fiksering af søer vil være ekspropriation, når ministeren i svaret på MOF alm. del – spørgsmål 377 (folketingsåret 2023-24) nu konkluderer, at der alene kan rejses spørgsmål om ekspropriation?

(Spm. nr. S 600).

20) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Kristian Bøgsted

Er ministeren enig med sin partifælle Erik Poulsen, der på baggrund af Svarerudvalgets rapport om modeller for en CO2-afgift på landbruget udtaler til Berlingske: »Hvis det lander på en løsning, hvor det kommer til at koste arbejdspladser, bør Venstre trække sig fra regeringen«?

(Spm. nr. S 613).

21) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Kenneth Fredslund Petersen

Er ministeren enig med landmand og bestyrelsesformand Peter Gæmelke, der på baggrund af Svarerudvalgets rapport om modeller for en CO2-afgift på landbruget udtaler til DR: »Jeg drikker stadigvæk både bajere og vin, selvom der er afgift på. Jeg kører også stadigvæk i en forurenende dieselbil, selvom der er afgift på. Jeg så hellere, at der blev lavet nye tiltag, der sikrer, at vi gør det bedre i morgen end i går. Der skal findes en model, så fødevareerhvervet kan overleve.«?

(Spm. nr. S 614).

22) Til transportministeren af:

Kristian Bøgsted

Føler ministeren sig overbevist om, at erstatnings- og taksationskommissionerne har de nødvendige ressourcer til at behandle erstatningssagerne for danske minkavlere inden for en overskuelig fremtid?

(Spm. nr. S 591).

23) Til ældreministeren af:

Marlene Harpsøe

Mener ministeren, at det bør være et succesparameter i regeringens ældrelovsudspil, at brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens nedbringes, og hvad er ministeren holdning til at gøre det til et krav, at best practice på området for nedbringelse af antipsykotisk medicin udbredes til samtlige kommuner, og samtidig at gøre det til et kvalitetsparameter i evalueringen af ældreloven, at det samlede forbrug af antipsykotisk medicin til mennesker med demens er nedbragt med 50 pct., når reformen er fuldt indfaset?

(Spm. nr. S 606, skr. begr.).

24) Til ministeren for ligestilling af:

Samira Nawa

Mener ministeren, at det er et problem for ligestilling og repræsentation, at kun 89 ud af 1.725 personer, der nævnes i de ti mest anvendte grundhistoriebøger i folkeskolen, er kvinder?

(Spm. nr. S 602, skr. begr.).