Del fra: : :  
10.04.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 76 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 139:

Forslag til lov om udbygning af Øresundsmotorvejen.

Af transportministeren (Thomas Danielsen).

(Fremsættelse 20.03.2024).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 115:

Forslag til folketingsbeslutning om billigere kollektiv transport for alle unge under 26 år.

Af Sofie Lippert (SF) m.fl.

(Fremsættelse 20.02.2024).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 107:

Forslag til folketingsbeslutning om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne.

Af Mette Thiesen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 30.01.2024).

1) Til udenrigsministeren af:

Betina Kastbjerg

Hvad mener ministeren om, at regeringen endnu ikke har udpeget en ambassadør til at sikre Danmarks engagement i arbejdet med at ændre konventionerne som lovet i regeringsgrundlaget?

(Spm. nr. S 770, skr. begr. Medspørger: Kim Edberg Andersen (DD)).

2) Til udenrigsministeren af:

Marianne Bigum

Mener ministeren, at regeringen er forpligtet til at sikre EU-unionsborgerrettighederne for den 7-årige danske statsborger »Jonas«, herunder at »Jonas'« mor har afledt indrejseret?

(Spm. nr. S 779, skr. begr.).

3) Til udenrigsministeren af:

Trine Pertou Mach

Hvad er ministerens opfattelse af Danmarks og det øvrige internationale samfunds indsats og ansvar for at forhindre yderligere dødsfald som følge af sult i Gaza?

(Spm. nr. S 782).

4) Til udenrigsministeren af:

Trine Pertou Mach

Er det ministerens opfattelse, at den hollandske landsrets dom af 12. februar 2024 sætter spørgsmålstegn ved den danske praksis for eksport af dele til F-35-kampfly, som denne praksis så ud forud for dommen?

(Spm. nr. S 783, skr. begr.).

5) Til justitsministeren af:

Lisbeth Bech-Nielsen

Hvad er ministerens holdning til, at Danmark snart som følge af det danske retsforbehold vil være det eneste land i EU inklusive Polen og Ungarn, som ikke har en klar regulering af politiets brug af ansigtsgenkendelse?

(Spm. nr. S 781).

6) Til justitsministeren af:

Lisbeth Bech-Nielsen

Hvilke former for ansigtsgenkendelse, herunder ansigtsgenkendelse i realtid og/eller retrospektiv anvendelse af ansigtsgenkendelse, mener ministeren at politiet bør kunne anvende til bekæmpelse af kriminalitet?

(Spm. nr. S 788).

7) Til justitsministeren af:

Sascha Faxe

Har den nuværende verdenssituation givet anledning til fornyede overvejelser om kriminalisering af internationale forbrydelser i dansk ret, og hvad er regeringens nuværende holdning til at kriminalisere internationale forbrydelser i dansk ret og tempoet i arbejdet med at gøre det?

(Spm. nr. S 787).

8) Til justitsministeren af:

Victoria Velasquez

Kan det virkelig være ministerens holdning, at andre overgreb på børn end vold og seksuelle krænkelser forældes, og kunne regeringen ikke arbejde for, at overgreb på børn forstået i bred forstand ikke forældes?

(Spm. nr. S 795 (omtrykt)).

9) Til miljøministeren af:

Nick Zimmermann

I lyset af ministerens tvetydige udtalelser i medierne er det så fortsat ministerens holdning, at Randers’ borgere ikke må stå tilbage med regningen fra Nordic Waste, som ministeren lovede på besøget i Ølst?

(Spm. nr. S 785, skr. begr.).

10) Til miljøministeren af:

Marianne Bigum

Mener ministeren, at det er rimeligt, hvis det er børnene og de gamle i Randers Kommune, der skal betale regningen for Nordic Waste-skandalen?

(Spm. nr. S 791, skr. begr. Medspørger: Charlotte Broman Mølbæk (SF)).

11) Til social- og boligministeren af:

Aki-Matilda Høegh-Dam

Mener ministeren, at det er rimeligt, at initiativet vedrørende en oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandske forældre, som var fastsat i finansloven 2023, nu er blevet forsinket på ubestemt tid, og hvordan vil ministeren forhindre yderligere forsinkelser af initiativet?

(Spm. nr. S 565 (omtrykt)).

12) Til social- og boligministeren af:

Victoria Velasquez

Var undskyldningerne til godhavnsdrengene alene politiske ytringer og ikke en erkendelse af, at staten havde begået fejl, og hvorfor har man indgået forlig med godhavnsdrengene, men efterlader fejlanbragte børn i Åndssvageforsorgen med at skulle anlægge sager mod staten?

(Spm. nr. S 793 (omtrykt)).

13) Til beskæftigelsesministeren af:

Karsten Hønge

Hvad mener ministeren om, at nogle lønmodtagere mister en del af efterlønspræmien, fordi de blev sendt i midlertidig arbejdsfordeling grundet coronakrisen, og at der ikke blev lavet undtagelser til opgørelsesmetoden af den skattefri præmie, når en lang række andre regler i dagpengesystemet var sat på pause under coronanedlukningerne?

(Spm. nr. S 777).

14) Til beskæftigelsesministeren af:

Peter Kofod

Hvilke planer har ministeren for at hæve folkepensionen, således at pensionister kompenseres for det tab af indtægt, de har måttet lide som følge af inflationen og regeringens manglende regulering af folkepensionen i forbindelse med den ulovlige afvikling af store bededag?

(Spm. nr. S 780).

15) Til børne- og undervisningsministeren af:

Anne Hegelund

Hvad er ministerens holdning til, at de økonomiske rammer i den nye folkeskoleaftale betyder, at man på den enkelte skole skal vælge mellem enten ikke at kompensere sfo’erne fuldt ud for den længere åbningstid, der følger med, når skoledagene bliver gjort kortere, eller at skære på den almindelige undervisning?

(Spm. nr. S 771. Medspørger: Sigurd Agersnap (SF)).

16) Til skatteministeren af:

Peter Kofod

Hvad mener ministeren om at indføre et beskæftigelsesfradrag på 60.000 kr. pr. barn, der udløses ved det tredje barn, således at økonomien lettes for de børnerige familier og danske familier ad åre derved inspireres til at få flere børn?

(Spm. nr. S 778 (omtrykt)).

17) Til skatteministeren af:

Kim Edberg Andersen

Mener ministeren, at man skylder Folketingets partier og danskerne at beregne tab af job i landbrugets følgeerhverv på baggrund af Svarerrapportens udregninger om konsekvenser ved en CO2-afgift?

(Spm. nr. S 789).

18) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Susie Jessen

Mener ministeren stadig, at en CO2-afgift på danske mælkebønder er relevant, efter at Arlas direktør Peder Tuborgh har meddelt, at Arlas landmænd på 2 år har reduceret drivhusgasudledningerne med over 1 mio. t, hvilket ifølge Arlatopchefen viser, at man kan løse landbrugets klimaproblemer uden at indføre en CO2-afgift?

(Spm. nr. S 790, skr. begr.).

19) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Kristian Bøgsted

Mener ministeren, at det er forsvarligt at indføre en CO2-afgift på landbruget, når kun omkring 40 pct. af danskere er enige i, at en afgift må gå ud over landbruget?

(Spm. nr. S 792, skr. begr.).

20) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af:

Søren Egge Rasmussen

Ministeren sagde på samrådet i Miljø- og Fødevareudvalget om minkerstatninger den 3. april 2024 , at »minkavlerne skal have den erstatning, de er berettiget til, hverken mere eller mindre«, mener ministeren, at det princip er styrende for erstatningsniveauet?

(Spm. nr. S 794).

21) Til transportministeren af:

Susie Jessen

Mener ministeren, at stat og kommune lever op til deres ansvar om at sikre en ordentlig infrastruktur i hele landet, når beboere på Askø i ren desperation nu vil se på muligheder for at overtage færgedriften fra kommunen?

(Spm. nr. S 755, skr. begr. (omtrykt)).

22) Til transportministeren af:

Theresa Scavenius

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at give Transportministeriet og Vejdirektoratet myndighedskompetence over andre myndigheder som f.eks. Miljøstyrelsen, som der lægges op til med lovforslag nr. L 112, når de ikke har de faglige kompetencer, og er ministeren ikke bekymret for, hvilke konsekvenser det kan have for fagligheden af statens forvaltning i forhold til miljø, natur og klima?

(Spm. nr. S 768).

23) Til transportministeren af:

Theresa Scavenius

Hvilke tiltag har ministeren til hensigt at tage i forbindelse med det anlægsprojekt, der gennemføres med lovforslag nr. L 112, for at tage højde for de eventuelle miljø- og sundhedsrisici, som projektet vil have for nærområdet og arbejdsmiljøet for anlægsarbejderne på projektet, nu, hvor der er en klar og tydelig dokumentation for asbest i linjeføringen?

(Spm. nr. S 769, skr. begr.).

24) Til transportministeren af:

Pelle Dragsted

Mener ministeren, at det er fornuftigt i forhold til de danske klimamål at indføre nulmoms på indenrigsflyvninger og dermed svække mere klimavenlige alternativers konkurrenceevne?

(Spm. nr. S 784).

25) Til transportministeren af:

Pelle Dragsted

Mener ministeren, at det er acceptabelt, at busruter skæres ned og nedlægges i hele landet – specielt uden for de store byer – så især ældre og unges frihed og mobilitet forringes, som Jyllands-Posten beskriver det i artiklen »Unge og ældre betaler prisen for nye nedskæringer i den kollektive bustrafik« fra den 2. april 2024, og hvad agter ministeren konkret at gøre her og nu for at stoppe afviklingen af livsvigtige busruter i Danmark?

(Spm. nr. S 786. Medspørger: Jette Gottlieb (EL)).