Del fra: : :  
21.05.2024 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 96 i salen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 29 om kystsikring af Danmark mod stormfloder m.v.

Forespørgsel til miljøministeren om kystsikring af Danmark mod stormfloder m.v. Af Peter Kofod (DF) m.fl.

2) 3. behandling af L 123 om målrettet indsats for boringsnære beskyttelsesområder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Målrettet indsats for boringsnære beskyttelsesområder og forholdet til beskyttelseszonen på 25 m omkring vandboringer). Af miljøministeren (Magnus Heunicke).

3) 3. behandling af L 126 om flytning af ansvar fra kommuner til regioner for misbrugsbehandling m.v.

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Flytning af ansvar fra kommuner til regioner for misbrugsbehandling i forbindelse med regional integreret dobbeltdiagnosebehandling og omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

4) 3. behandling af L 128 om styrkelse af mindreårige patienters rettigheder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Styrkelse af mindreårige patienters rettigheder, anvendelse af metaldetektorer, videregivelse af oplysninger til politiet i forbindelse med fælles udkørsel til borgere m.v.). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

5) 3. behandling af L 120 om indskrænkning af anvendelsesperioden for fyrværkeri m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, lov om produkter og markedsovervågning, elsikkerhedsloven og lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester. (Indskrænkning af anvendelsesperioden for fyrværkeri, ændring af sanktioner og kontrolbeføjelser m.v. på Sikkerhedsstyrelsens område og ændring af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

6) 3. behandling af L121 om styrkelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens muligheder for at sikre en effektiv konkurrence m.v.

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Krav om anmeldelse af visse fusioner under omsætningstærsklerne, indførelse af mulighed for markedsefterforskning og bødeudmåling m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

7) 2. (sidste) behandling af B 176 om at sidestille fiskeopdræt med animalsk husdyrproduktion i planloven

Forslag til folketingsbeslutning om at sidestille fiskeopdræt med animalsk husdyrproduktion i planloven. Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl.

8) 2. (sidste) behandling af B 107 om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne

Forslag til folketingsbeslutning om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne. Af Mette Thiesen (DF) m.fl.

9) 2. behandling af L 108 om socialt frikort

Forslag til lov om socialt frikort. Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

10) 2. beh. af L 125 om etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel m.v.

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

11) 2. behandling af L 117 om rørført transport af CO2

Forslag til lov om rørført transport af CO2. Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

12) 2. behandling af L 118 om udmøntning af klimasyn fra grøn skattereform 2022 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af klimasyn fra grøn skattereform 2022 og implementering af nye krav til energiledelsessystemer og energisyn). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

13) 2. behandling af L 139 om udbygning af Øresundsmotorvejen

Forslag til lov om udbygning af Øresundsmotorvejen. Af transportministeren (Thomas Danielsen).

14) 2. behandling af L 153 om bo- og gaveafgiftsfritagelse

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven. (Bo- og gaveafgiftsfritagelse). Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

15) 2. beh. af L133 om udvidelse af undersøgelse af beslutningen af hjemsendelse af medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste

Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. (Udvidelse af undersøgelsen). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

16) 2. beh. af L 149 om ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

17) 2. behandling af L 114 om gennemførelse af regeringsudspillet »Strammere greb om våben« fra juni 2023 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., lov om krigsmateriel m.v. og lov om jagt og vildtforvaltning. (Strammere kontrol med våbentilladelser, øget sikkerhed ved besiddelse af våben og opbevaring af ammunition m.v.). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

18) 2. behandling af L 116 om styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

19) 2. behandling af L 129 om revision af konkurskarantænereglerne

Forslag til lov om ændring af konkursloven. (Revision af konkurskarantænereglerne). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

20) 2. behandling af L 130 om omgørelsesfristen i straffesager

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard).

21) 1. behandling af B 194 om udarbejdelse af et kodeks for ministre

Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af et kodeks for ministre. Af Martin Lidegaard (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Alex Vanopslagh (LA), Peter Skaarup (DD), Mai Mercado (KF), Pelle Dragsted (EL), Morten Messerschmidt (DF) og Christina Olumeko (ALT).

22) 1. behandling af B 137 om at udvide kredsen af frivilliges fagligheder i retshjælpskontorer

Forslag til folketingsbeslutning om at udvide kredsen af frivilliges fagligheder i retshjælpskontorer. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

23) 1. behandling af B 142 om at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

24-25) 1. behandling af B 160 og 1. behandling af B 188 om en ny undersøgelse af falske anmeldelser og anklager i voldtægtssager m.v.

Punkt 24 og 25 behandles sammen. Forslag B 160 til folketingsbeslutning om en ny undersøgelse af falske anmeldelser og anklager i voldtægtssager. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Steffen Larsen (LA), Betina Kastbjerg (DD), Mai Mercado (KF), Rosa Lund (EL), Zenia Stampe (RV), Mette Thiesen (DF) og Torsten Gejl (ALT) m.fl. Forslag B 188 til folketingsbeslutning om at undersøge behovet for en revision af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Af Mette Thiesen (DF) m.fl.

25) 1. behandling af B 188 om at undersøge behovet for en revision af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse

Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge behovet for en revision af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Af Mette Thiesen (DF) m.fl.

26) 1. behandling af B 192 om revision af lov om vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af lov om vagtvirksomhed. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

27) 1. behandling af B 197 om et 3-årigt forsøg med et borgerting

Forslag til folketingsbeslutning om et 3-årigt forsøg med et borgerting. Af Christian Friis Bach (RV) og Christina Olumeko (ALT).